کبابی سید باقر با ارائه بهترینکباب برگکباب کوبیدهکباب حلزونیجوجه کبابشیشلیککباب برهکباب چنجهکباب ترشکباب سلطانیماهی کبابو سایردر خدمت شما عزیزان می باشد.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
0
جوجه کباب
0
کباب حلزونی
0
کباب کوبیده
0
کباب برگ
برگ
80%
کوبیده
82%
حلزونی
80%
شیشلیک
81%
بره
84%